แบบร้องเรียน
ประเภทบัตร เลขที่

 
 
ปกปิดชื่อหรือไม่

 
บ้านเลขที่ หมู่
หมู่บ้าน ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
       
     
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
     

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน*

คำร้องเรียน(กรุณาสรุปสาระสำคัญไม่เกิน 4000 ตัวอักษร)

 

หน่วยงาน/ผู้ถูกร้องเรียน*

ระบุหน่วยงานหรือผู้ที่ท่านต้องการร้องเรียน

 

โปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน